-30%
005460

Διάλογοι περί καρδίης και αγγείων

Διάλογοι περί καρδίης και αγγείων

Original price was: 18,02 €.Current price is: 12,61 €.

In stock
Τούτουζας Παύλος

Original price was: 18,02 €.Current price is: 12,61 €.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 005460
ISBN: 9789603829652
ΣΕΛΙΔΕΣ: 336
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Χαρτόδετο
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14x21

Περιγραφή

Αρ­ρυθ­μί­ες, στη­θάγχη, στε­φα­νιαί­α νό­σος, έμ­φραγ­μα.

Τι πρέ­πει να κά­νει κα­νείς στις κρί­σι­μες πρώ­τες ώ­ρες του εμ­φράγ­μα­τος; Πώς δια­κρί­νε­ται η στη­θάγ­χη α­πό τους α­θώ­ους νευ­ρι­κούς πό­νους; Βιορ­ρυθ­μός, πα­χυ­σαρ­κί­α, υ­γιει­νή δια­τρο­φή.

Αυ­τά εί­ναι μερι­κά α­πό τα θέ­μα­τα που πραγ­μα­τεύ­ε­ται το νέ­ο βι­βλί­ο του Παύ­λου Τού­του­ζα, με νέ­ες, λε­πτο­με­ρείς και έ­γκυ­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και ε­φαρ­μό­σι­μες συμ­βου­λές για την πρό­λη­ψη και θε­ρα­πεί­α των καρ­διαγ­γεια­κών πα­θή­σε­ων και για την κα­τάκτη­ση της κα­λής υ­γεί­ας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ