-30%
005598

Αγωνία για την πατρίδα

Αγωνία για την πατρίδα

Original price was: 25,44 €.Current price is: 17,81 €.

In stock
Κόκκινος Βασίλειος

Original price was: 25,44 €.Current price is: 17,81 €.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 005598
ISBN: 9789609392464
ΣΕΛΙΔΕΣ: 340
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Χαρτόδετο
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17x24

Περιγραφή

“Ο Πρό­ε­δρος Βα­σί­λειος Κόκ­κι­νος απο­τόλ­μη­σε την ενα­σχό­λη­σή του με έναν άλ­λον λό­γο, αυ­τόν της ενη­μέ­ρω­σης των πο­λι­τών. Στην από­φα­σή του αυ­τή τον ώθη­σε το πιο ευ­γε­νές κί­νη­τρο που θα μπο­ρού­σε να υπάρ­ξει: η αγά­πη του για την πα­τρί­δα. Στο ανά χεί­ρας πό­νη­μα κα­λύ­πτο­νται θε­μα­τι­κές όπως πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μία, κοι­νω­νία, δι­καιο­σύ­νη, η Ελ­λά­δα και ο κό­σμος, τα εθνι­κά μας θέ­μα­τα. 

Οι περισ­σό­τε­ροι Έλ­λη­νες γνω­ρί­ζουν τον πρό­ε­δρο Βα­σί­λειο Κόκ­κι­νο ως τον Πρό­ε­δρο του Ανω­τά­του Ει­δι­κού Δι­κα­στη­ρί­ου που δί­κα­σε τον Αν­δρέα Πα­παν­δρέ­ου. Λι­γό­τε­ροι, και ει­δι­κό­τε­ρα οι συ­νά­δελ­φοί του, τον γνω­ρί­ζουν ως έναν ξε­χω­ρι­στό Πρό­ε­δρο του Αρεί­ου Πά­γου που τί­μη­σε το αξί­ω­μά του. Διό­τι διέ­θε­τε άρι­στες νο­μι­κές γνώ­σεις και σπά­νια διοι­κη­τι­κά προ­σό­ντα. Όσοι όμως διαβά­σουν το πα­ρόν πό­νη­μα θα ανα­κα­λύ­ψουν έναν δη­μό­σιο άν­δρα που διέ­θε­σε όλη τη ζωή του μα­χό­με­νος υπέρ των ιδα­νι­κών και των αξιών που πί­στευε. Και πά­νω απ’ όλα θα ανα­κα­λύ­ψουν έναν με­γά­λο Έλ­λη­να πα­τριώ­τη.

Όλο το βι­βλίο δια­τρέ­χε­ται από την αγά­πη του Προ­έ­δρου για την πα­τρί­δα και για τις δια­χρο­νι­κές αξί­ες που δια­μορ­φώ­θη­καν κα­τά τη διάρ­κεια της ιστο­ρί­ας της. Αξί­ζει να το δια­βά­σε­τε”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ