-30%
005457

Μια Γαλλίδα για την Ελλάδα

Μια Γαλλίδα για την Ελλάδα

Original price was: 9,54 €.Current price is: 6,68 €.

In stock
Λε Μπαρόν Σιμόν

Original price was: 9,54 €.Current price is: 6,68 €.

SKU: 005457
ISBN: 9789603829577
ΣΕΛΙΔΕΣ: 264
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Χαρτόδετο
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14x21

Description

Το βι­βλί­ο της Σι­μόν Λε Μπα­ρόν προ­τεί­νει ως ε­ναλ­λα­κτι­κό τρό­πο ζω­ής την α­να­βί­ω­ση και πραγ­μά­τωση των αν­θρω­πι­στι­κών α­ξιών, ε­στιά­ζο­ντας στον νε­ο­φι­λελ­λη­νι­κό αν­θρω­πο­κε­ντρι­σμό, υ­πό την έν­νοια της πε­ποί­θη­σης που υ­πο­στη­ρί­ζει: «Πρώ­τα ο άν­θρω­πος κι έ­πει­τα οι α­ριθ­μοί». Το γε­γο­νός πως η φω­νή αυ­τή υ­ψώ­νε­ται α­πό άν­θρω­πο ξέ­νης ι­θα­γέ­νειας —αλ­λά ελ­λη­νό­φρο­νης φι­λο­σο­φί­ας— α­κυ­ρώ­νει την, εν­δε­χό­με­νη, υ­πο­ψί­α πε­ρί ε­θνι­κιστι­κού ναρ­κισ­σι­σμού των Ελ­λή­νων, α­φού η ά­πο­ψη/πρό­τα­ση προ­έρ­χε­ται α­πό μια Γαλ­λί­δα κα­τά το γέ­νος. Αυ­τό προ­σφέ­ρει την ά­νε­ση σε κά­θε Έλ­λη­να και ελ­λη­νόφρο­να πο­λί­τη να το­πο­θε­τη­θεί ε­πί των α­πό­ψε­ών της χω­ρίς τον κίν­δυ­νο να κατη­γο­ρη­θεί για ε­θνι­κι­στι­κή ι­δε­ο­λη­ψί­α. Η Σι­μόν Λε Μπα­ρόν ε­πα­να­φέ­ρει τις ελ­λη­νι­κές α­ξί­ες που υ­πήρ­ξαν, κα­τά κοι­νήν ο­μο­λο­γί­α, πρό­δρο­μος και στυ­λο­βά­της του δυ­τι­κού πο­λι­τι­σμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ