Το «σφάλμα» στην αρχαία ελληνική σκέψη

Συγγραφέας: Λαϊνος Ιωάννης
Κωδικός προϊόντος:
005587
Κανονική Τιμή 26,50 € Ειδική Τιμή 18,55 € (-30%)
percentage background
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα
Χαρακτηριστικά
 • ISBN (13-ψηφιος)

  978-960-382-298-1

 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  17x24

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

  502

 • ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

  Χαρτόδετο

 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Ναι

Περισσότερα Λιγότερα
Λαϊνος Ιωάννης

Ο συγ­γρα­φέ­ας Ιω­άν­νης Σ. Λα­ΐ­νος γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το 1950. Το 1967 ει­σή­χθη στο Τμή­μα Διοί­κη­σης Ε­πι­χει­ρή­σε­ων της Α­νω­τά­της Βιο­μη­χα­νι­κής Σχο­λής Πει­ραιώς. Το 1972 ει­σή­χθη στην Ολυ­μπια­κή Α­ε­ρο­πορί­α με ε­ξε­τά­σεις, στις ο­ποί­ες α­ρί­στευ­σε. Το 1976 α­πο­λύ­θη­κε α­πό την Ο­λυ­μπια­κή Α­ε­ρο­πο­ρί­α λό­γω της συ­νε­πούς συν­δι­κα­λι­στι­κής του δρα­στη­ριό­τητας. Ε­πανα­προ­σλή­φθη­κε το 1982. Το 1991 α­να­κη­ρύ­χτη­κε δι­δά­κτωρ Οι­κο­νο­μί­ας και Aνθρώ­πι­νου Πα­ρά­γοντα Ενα­ε­ρί­ων Με­τα­φο­ρών α­πό το Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο