Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες

Παιδεία
Κωδικός προϊόντος: 005412
14,84 €
10,39 €

Η σει­ρά αυ­τή εί­ναι μια προ­σπά­θεια να α­πο­δελ­τιω­θεί το ά­πει­ρο γνω­στι­κό υ­λι­κό της αρ­χαί­ας γραμ­μα­τεί­ας και να κα­τα­τα­χθεί κα­τά α­ντι­κεί­με­νο, σε μια θε­μα­το­λο­γί­α που καλύ­πτει τις πιο βα­σι­κές και σπου­δαί­ες α­πό τις έν­νοιες που θε­με­λί­ω­σε και μελέ­τη­σε η ελ­λη­νι­κή σκέ­ψη, α­ντλη­μέ­νες α­πό τις πε­ριο­χές της ι­στο­ρί­ας, της φιλο­σο­φί­ας, της πο­λι­τι­κής, της ε­πι­στή­μης, της τέ­χνης, της θρη­σκεί­ας, της δημό­σιας και ι­διω­τι­κής ζω­ής – με μια λέ­ξη, α­πό ό­λα ό­σα συ­νι­στούν τον Άν­θρω­πο, που α­γω­νί­ζε­ται για μια ζω­ή ά­ξια να τη ζει κα­νείς, σύμ­φω­να με το α­νυ­πο­χώ­ρητο αί­τη­μα του ελ­λη­νι­κού κό­σμου. Τα α­πο­σπά­σμα­τα που πα­ρα­τί­θε­νται κα­λύ­πτουν μια πε­ρί­ο­δο 12-15 αιώ­νων και κα­τα­χω­ρί­ζο­νται με χρο­νο­λο­γι­κή σει­ρά σε νε­ο­ελλη­νι­κή με­τά­φρα­ση. Φέρ­νουν, μά­λι­στα, τον ση­με­ρι­νό α­να­γνώ­στη σε ε­πα­φή με τα με­γά­λα κεί­με­να της αρ­χαιό­τη­τας και πα­ρα­κι­νούν για την πα­ρα­πέ­ρα εμ­βά­θυνσή του στον ελ­λη­νι­κό λό­γο.

Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-841-9
Σχήμα 14x21
Αρ. Σελίδων 304
Βάρος (Kgr) 0,37
Γλώσσα Νέα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο
Νέο σχόλιο
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-841-9
Σχήμα 14x21
Αρ. Σελίδων 304
Βάρος (Kgr) 0,37
Γλώσσα Νέα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο