Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ Αντώνης

Εικόνα της ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ Αντώνης

Ο Α­ντώ­νης Φι­λιπ­παί­ος γεν­νή­θη­κε το 1980 στην Α­θή­να. Ήδη α­πό την ε­φη­βεί­α ξε­κί­νησ­ε τα πρώ­τα του βή­μα­τα στην ποί­η­ση και έ­λα­βε αρ­κε­τές δια­κρί­σεις. Με­τά το Λύ­κειο έ­ζη­σε για δύ­ο χρό­νια στην Ι­τα­λί­α για ε­πι­μορ­φω­τι­κούς λό­γους. Ε­πι­στρέ­φο­ντας στην Ελ­λά­δα α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών και έ­κα­νε σπου­δές στις Διε­θνείς και Ευ­ρω­πα­ϊ­κές Σχέ­σεις.

Ζει μό­νι­μα στην Α­θή­να και ερ­γά­ζε­ται στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α.

Η συλ­λο­γή αυ­τή α­πο­τε­λεί το πρώ­το του εκ­δο­τι­κό εγ­χεί­ρη­μα στην ποί­η­ση, που εί­ναι η με­γά­λη του α­γά­πη και τον συ­νο­δεύ­ει δη­μιουρ­γι­κά ό­λα αυ­τά τα χρό­νια. Πρόσφατα τιμήθηκε με το Βρα­βείο «Ανακρέων» στον 3ο Πα­γκό­σμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Κ. Π. Κα­βά­φης».

 

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Animus nudus

Ποίηση
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ Αντώνης
10,60 € 7,42 €