Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΣΤΑΘΗΣ Θεόδωρος

Εικόνα της ΣΤΑΘΗΣ Θεόδωρος

Ο Θε­ό­δω­ρος Στά­θης, δι­δά­κτωρ του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κολούμπια της Νέ­ας Υόρ­κης, εί­ναι πρό­ε­δρος του Ι­δρύ­μα­τος Με­σο­γεια­κών Με­λε­τών και σύμ­βου­λος διοί­κη­σης της Ε­θνι­κής Τρά­πε­ζας.

Δί­δα­ξε ως βο­η­θός κα­θη­γη­τής στο Κο­λέ­γιο Μανχάτταν της Νέ­ας Υ­όρ­κης και στο Πανεπιστήμιο της Νέ­ας Υόρ­κης (New York University), ό­που ερ­γά­στη­κε και ως ε­ρευ­νη­τής. Ως ει­δι­κός ε­πι­στή­μων και στη συ­νέ­χεια ως ε­ντε­ταλ­μέ­νος υ­φη­γη­τής ερ­γά­στη­κε στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Πά­τρας και ως ε­πι­σκέ­πτης κα­θη­γη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο Μα­κε­δο­νί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Διε­τέ­λε­σε διευ­θύ­νων δύμ­βου­λος της N.B.G. Banc­assurance του Ο­μί­λου της Ε­θνι­κής Τρά­πε­ζας, κα­θώς και πρό­ε­δρος και διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Ε­θνι­κής Κε­φα­λαί­ου ε­πί­σης του Ο­μί­λου της Ε­θνι­κής Τρά­πε­ζας, και τέ­λος πρό­ε­δρος του Μου­σι­κού και Εκ­παι­δευ­τι­κού Ορ­γα­νι­σμού Ελ­λά­δος (Ορ­χή­στρα Κα­με­ρά­τα).

Διε­τέ­λε­σε βου­λευ­τής, υ­­φυ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας, α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού και υ­πουρ­γός Γε­ωρ­γί­ας.

Στον το­μέ­α της μου­σι­κής η δρα­στη­ριό­τη­τά του ε­πι­κε­ντρώ­νε­ται κυ­ρί­ως στη σύν­θε­ση ό­πε­ρας. Στο ε­νερ­γη­τι­κό του έ­χει τέσ­σε­ρες ό­πε­ρες: Α­ντι­γό­νητου Σο­φο­κλή, Opus Elgin: Η κα­τα­στρο­φή του Παρ­θε­νώ­να, Άλ­κη­στιςτου Ευ­ρι­πί­δη και Θε­ο­δώ­ρα(της πε­ριό­δου του Ιου­στι­νια­νού). Οι πα­ρα­στά­σεις των πρώ­των τριών έ­γι­ναν στο Μέ­γα­ρο Μου­σι­κής Α­θη­νών. Η πα­ρά­στα­ση της Θε­ο­δώ­ρας ε­τοι­μά­ζε­ται.

Στον το­μέ­α των δη­μο­σιεύ­σε­ων έ­­χει στο ε­νερ­γη­τι­κό του ερ­γα­σί­ες και άρ­θρα στον ε­πι­στη­μο­νι­κό και πο­λι­τι­κό το­μέ­α και εί­ναι συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλί­ου Η ε­θνι­κή ά­μυ­να και η α­χίλ­λειος πτέρ­να της (Εκ­δό­σεις Λι­βά­νη) και των λι­μπρέ­των των τεσ­­­σά­ρων ο­πε­ρών.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα