Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος

Εικόνα της ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος

Ο Νι­κό­λα­ος Να­γκού­λης γεν­νή­θη­κε το 1995 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και σπου­δά­ζει πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός στο Α­ρι­στοτέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το 2010 εκ­δό­θη­καν για πρώ­τη φο­ρά ποι­ή­μα­τά του στη συλ­λο­γή «Δε­κα­εν­νέ­α ποι­η­τές της “Κα­λής με­ριάς”» α­πό τον Πο­λι­τι­στι­κό Ορ­γα­νισμό Δή­μου Κα­λα­μα­ριάς. Το 2013 έ­γι­νε η χει­ρο­θε­σί­α του σε ανα­γνώ­στη α­πό την Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λη Νέ­ας Κρή­νης & Κα­λα­μα­ριάς. Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώ­ρο της ρι­ζο­σπα­στι­κής Α­ρι­στε­ράς και α­σχο­λεί­ται ε­νερ­γά με το φοι­τη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό α­πό το 2015. Κεί­με­να και άρ­θρα του έ­χουν δη­μο­σιευ­τεί στον Τύ­πο. Α­σχο­λεί­ται ε­ρα­σι­τε­χνι­κά με το σκά­κι και τη βυ­ζα­ντι­νή μου­σι­κή.Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Ανωνυμία

Ποιητική συλλογή
ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος
7,42 € 5,19 €