Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΜΑΡΑΝΤΟΥ-ΠΑΥΛΕΑ Βιολέττα

Εικόνα της ΜΑΡΑΝΤΟΥ-ΠΑΥΛΕΑ Βιολέττα

Η Βιο­λέτ­τα Παυ­λέ­α εί­ναι ψυ­χο­θε­ρα­πεύ­τρια-σύμ­βου­λος προ­σω­πο­κε­ντρι­κής προ­σέγ­γι­σης και συγ­γρα­φέ­ας βι­βλί­ων ε­σω­τε­ρι­κής ψυ­χο­λο­γί­ας και συ­νει­δη­τό­τη­τας. Α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο ψυ­χο­λο­γί­ας α­πό το Κολ­λέ­γιο Αν­θρω­πι­στι­κών Ε­πι­στημών (The Athens College of Arts). Ο­λο­κλή­ρω­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Institution for Counseling & Psychological Studies (ICPS) και α­πέ­κτη­σε με διά­κρι­ση τον τί­τλο Μ. Sc. στην Προσω­πο­κε­ντρι­κή - Συμ­βου­λευ­τι­κή ψυ­χο­θε­ρα­πεί­α α­πό το University of Strathclyde, UK.

Α­πό το 1990 έ­ως και το 2005 ε­ντρύ­φη­σε στον το­μέ­α της ε­σω­τε­ρικής ψυ­χο­λο­γί­ας και ψυ­χο­λο­γί­ας βά­θους, με πλή­θος βιω­μα­τι­κών σε­μι­ναρί­ων δί­πλα στον πνευ­μα­τι­κό δά­σκα­λο με­τα­φυ­σι­κής Γε­ώρ­γιο Βου­λού­κο, ενώ ε­κεί­νο το διά­στη­μα υ­πήρ­ξε ε­ρευ­νή­τρια της φι­λο­σο­φί­ας και δα­σκάλα της γιό­γκα.

Έ­χει πο­λυε­τή συγ­γρα­φι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σε πε­ριο­δι­κά φι­λο­σο­φι­κού, με­τα­φυ­σι­κού και ψυ­χο­λο­γι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου, εί­ναι συγ­γρα­φέ­ας σει­ράς βι­βλί­ων πνευ­μα­τι­κής συ­νειδη­τό­τη­τας και ποι­η­τι­κών συλ­λο­γών, ε­νώ έ­χει υ­πάρ­ξει ει­ση­γή­τρια δια­λέ­ξε­ων α­ντί­στοι­χων θε­μά­των. Κε­ντρι­κό α­ντι­κεί­με­νο της ερ­γα­σί­ας της α­πο­τε­λεί πά­ντα η με­λέ­τη της ψυ­χής, κα­θώς και η α­νά­πτυ­ξη και αυ­το­πραγ­μά­τω­σή της. Έ­χο­ντας α­σχο­λη­θεί ε­πί σει­ρά ε­τών με τη σκέ­ψη του Γιουν­γκ, ερ­γά­στη­κε ως σύμ­βου­λος ο­μά­δων προσωπ­ι­κής α­νά­πτυ­ξης, ε­νώ σή­με­ρα ερ­γά­ζε­ται ως σύμ­βου­λος-ψυ­χο­θε­ρα­πεύ­τρια της προ­σω­πο­κε­ντρι­κής προ­σέγ­γι­σης.

 

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα Καβείρια Μυστήρια

Nike οf Samothrace and the Kabeirian Mysteries
ΜΑΡΑΝΤΟΥ-ΠΑΥΛΕΑ Βιολέττα
19,08 € 17,17 €