Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΛΕΚΚΑΣ Σωτήριος Π.

Εικόνα της ΛΕΚΚΑΣ Σωτήριος Π.

Ο Σω­τή­ριος Λέκ­κας γεν­νή­θη­κε στον Κα­τσι­κά Ιω­αν­νί­νων και σπού­δα­σε στο Πα­νε­πι­στή­μιο Ιω­αν­νί­νων, στο Τμή­μα Ι­στο­ρί­ας και Αρ­χαιο­λο­γί­ας, ό­που πε­ρά­τω­σε και το με­τα­πτυ­χια­κό στον το­μέ­α της Βυ­ζα­ντι­νής Ι­στο­ρί­ας. Την πα­ρού­σα πε­ρί­ο­δο της ζω­ής του, συ­νε­χί­ζει τις σπου­δές του κά­νο­ντας τη δια­τρι­βή του στον το­μέ­α της Ρω­μα­ϊ­κής Ι­στο­ρί­ας.

Ο Σω­τή­ριος Λέκ­κας ε­παγ­γελ­μα­τι­κά α­σχο­λεί­ται σχε­δόν ε­πί μια δε­κα­ε­τί­α με την ι­διω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση, αλ­λά και με τη συγ­γραφή ι­στο­ρι­κών και πο­λι­τι­κών άρ­θρων σε ι­στο­ρι­κά site, ό­πως το istorikatekmiria.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα