Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΛΑΪΝΟΣ Ιωάννης

Εικόνα της ΛΑΪΝΟΣ Ιωάννης

Ο συγ­γρα­φέ­ας Ιω­άν­νης Σ. Λα­ΐ­νος γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το 1950.

Το 1967 α­πε­φοί­τη­σε α­πό το 1o Πρό­τυ­πο Λύ­κειο Αρ­ρέ­νων Α­θη­νών.

Το ί­διο έ­τος ει­σή­χθη στο Τμή­μα Διοί­κη­σης Ε­πι­χει­ρή­σε­ων της Α­νω­τά­της Βιο­μη­χα­νι­κής Σχο­λής Πει­ραιώς.

Το 1972 ει­σή­χθη στην Ολυ­μπια­κή Α­ε­ρο­πορί­α με ε­ξε­τά­σεις, στις ο­ποί­ες α­ρί­στευ­σε.

Τον Νο­έμ­βριο του 1973 συμ­με­τεί­χε στην ε­ξέ­γερ­ση των φοι­τη­τών στο Πο­λυ­τε­χνεί­ο κα­τά της Χού­ντας.

Το 1976 α­πο­λύ­θη­κε α­πό την Ο­λυ­μπια­κή Α­ε­ρο­πο­ρί­α λό­γω της συ­νε­πούς συν­δι­κα­λι­στι­κής του δρα­στη­ριό­τητας. Ε­πανα­προ­σλή­φθη­κε το 1982.

Το 1991 α­να­κη­ρύ­χτη­κε δι­δά­κτωρ α­πό το Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο στο γνω­στι­κό α­ντι­κεί­με­νο της Οι­κο­νο­μί­ας και Aνθρώ­πι­νου Πα­ρά­γοντα Ενα­ε­ρί­ων Με­τα­φο­ρών.

Στον Το­μέ­α Οι­κο­νο­μι­κών Με­λε­τών της Ο­λυμπια­κής Α­ε­ρο­πο­ρί­ας, εκ­πό­νη­σε δε­κά­δες οι­κονο­μοτε­χνι­κές με­λέ­τες, με κυ­ριό­τε­ρη το 1994 τη με­λέ­τη για λο­γα­ρια­σμό της ελ­λη­νι­κής κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με τις οι­κο­νο­μι­κές σχέ­σεις της Ο.Α. με το κρά­τος - α­πο­κλει­στι­κό της μέ­το­χο. Η με­λέ­τη αυ­τή ε­γκρί­θη­κε α­πό την Ε.Ε. και ψηφί­σθη­κε ο­μό­φω­να α­πό το ελ­λη­νι­κό κοι­νο­βούλιο, αλ­λά τα συ­μπε­ρά­σμα­τά της ου­δέ­πο­τε ε­φαρμό­σθη­καν.

Α­πε­χώ­ρη­σε α­πό την Ο.Α. την 31-12-2001 οι­κειο­θε­λώς.  

Α­πό το 1993 μέ­χρι το 2007 δί­δα­ξε σε τρί­α α­νώ­τα­τα εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα της χώ­ρας. Δί­δα­ξε ε­πί­σης στους πι­λό­τους της Ο­λυ­μπια­κής Α­ε­ρο­πο­ρί­ας α­ερο­πο­ρι­κή ψυ­χο­λο­γί­α.

Έ­χει συμ­με­τά­σχει σε 21, κυ­ρί­ως διε­θνή, ε­πι­στη­μο­νι­κά συ­νέδρια οι­κο­νο­μί­ας, διοί­κη­σης και αν­θρώ­πι­νου παρά­γο­ντα (humanfactors) ε­να­ε­ρί­ων με­τα­φο­ρών.

Εί­ναι συγ­γρα­φέ­ας 7 βι­βλί­ων, κά­ποια α­πό τα ο­ποί­α δι­δά­χθη­καν σε 6 α­νώτα­τα εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα της χώ­ρας.

Έ­χει δη­μο­σιεύ­σει στον έ­ντυ­πο και η­λε­κτρο­νι­κό τύ­πο πε­ρί τα 100 άρ­θρα σχε­τι­κά με την οικο­νο­μί­α και τον αν­θρώ­πι­νο πα­ρά­γο­ντα των α­ερο­με­τα­φο­ρών.

Εί­ναι μέ­λος των διε­θνών ε­πι­στη­μο­νι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων «Air Transport Research Society», «European Association for Aviation Psychology», «International Symposium for Aviation Psychology».

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Το «σφάλμα» στην αρχαία ελληνική σκέψη

ΛΑΪΝΟΣ Ιωάννης
26,50 € 18,55 €