Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Κυπριακοί απόηχοι

Λονδίνο 1955-1959. Η αρθρογραφία του αγγλικού Τύπου για τον αγώνα της ΕΟΚΑ
Κωδικός προϊόντος: 005449
10,60 €
5,30 €

Η με­λέ­τη και α­νά­λυ­ση των εκ­δο­τι­κών ση­μειω­μά­των των βρε­τα­νι­κών ε­φη­με­ρί­δων α­πο­κα­λύ­πτει πλή­θος συ­μπε­ρα­σμά­των. Εκ­πλήσ­σει εν­δε­χο­μέ­νως το ση­με­ρι­νό α­να­γνώ­στη το εύ­ρος των ε­πι­χει­ρη­μά­των τα ο­ποί­α χρη­σι­μο­ποιού­σαν τό­τε οι Βρε­τα­νοί. Αυ­τό που ε­πί­σης εκ­πλήσ­σει εί­ναι το γε­γο­νός που έ­χει κα­τα­γρά­ψει ο α­να­πλη­ρω­τής κα­θη­γη­τής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κύ­πρου Γιώρ­γος Γε­ωρ­γής, ό­τι «κά­ποιοι νε­ό­τε­ροι ι­στο­ρι­κοί υ­ιο­θε­τούν ά­κρι­τα της βρε­τα­νι­κές θέ­σεις και στιλ­βώ­νουν πα­λιούς α­ποι­κια­κούς ι­σχυ­ρι­σμούς, για να τους εμ­φα­νί­σουν ως με­τα­μο­ντέρ­να ή α­ντι­κει­με­νι­κή θε­ώ­ρη­ση».

H συμ­βο­λή της πα­ρού­σας έκ­δο­σης συ­νί­στα­ται στο ό­τι θέ­τει το Κυ­πρια­κό υ­πό το πρί­σμα των εν­δο­βρε­τα­νι­κών πο­λι­τι­κών σκο­πι­μο­τή­των και ε­ξη­γεί ώς έ­να ση­μα­ντι­κό βαθ­μό τις με­τα­στρο­φές της κυ­βέρ­νη­σης και της α­ντι­πο­λί­τευ­σης στο θέ­μα. Ε­πι­πλέ­ον, πα­ρου­σιά­ζει τον τρό­πο με τον ο­ποί­ο α­ντι­με­τώ­πι­ζαν οι αρ­χι­συ­ντά­κτες τριών με­γά­λων βρε­τα­νι­κών ε­φη­με­ρί­δων τον α­γώ­να των Ελ­λή­νων της Κύ­πρου και τη ση­μα­σί­α που του α­πέ­δι­δαν υ­πό το πρί­σμα των δι­κών τους α­ντι­λή­ψε­ων και κρι­τη­ρί­ων. Θέ­τει, ό­μως, το ζή­τη­μα και υ­πό έ­ναν άλ­λο φα­κό. Το φα­κό των διε­θνών ε­ξε­λί­ξε­ων. Ό­χι ό­μως ό­πως αυ­τές πα­ρου­σιά­ζο­νταν στα μά­τια του ση­με­ρι­νού ι­στο­ρι­κού, αλ­λά ό­πως τις ε­κλάμ­βα­ναν οι ί­διοι οι Βρε­τα­νοί α­να­ζη­τώ­ντας τον εν­­δε­δειγ­μέ­νο τρό­πο για να δρά­σουν.

Όπως τεκ­μη­ριώ­νε­ται μέ­σα α­πό τα εκ­δο­τι­κά ση­μειώ­μα­τα, υπό το πρί­σμα των βρε­τα­νι­κών στρα­τη­γι­κών σχε­δια­σμών και υ­πο­χρε­ώ­σε­ων στο ψυ­χρο­πο­λε­μι­κό σκη­νι­κό, οι διε­θνείς και εν­δο­βρε­τα­νι­κοί κρα­δα­σμοί που δη­μιουρ­γή­θη­καν α­πό τον έ­νοπλο α­γώ­να της Ε­Ο­ΚΑ και α­πό τη διε­θνο­ποί­η­ση του προ­βλή­μα­τος στον Ο­Η­Ε εί­ναι τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ση­μεί­α τα ο­ποί­α, με­τα­ξύ άλ­λων, προ­σέ­θε­σαν πί­ε­ση στη Βρε­τα­νί­α και την α­νά­γκα­σαν να αλ­λά­ξει στά­ση στην Κύ­προ.

Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-949-2
Σχήμα 17x24
Αρ. Σελίδων 344
Βάρος (Kgr) 0,575
Γλώσσα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Περιορισμένο
Νέο σχόλιο
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-949-2
Σχήμα 17x24
Αρ. Σελίδων 344
Βάρος (Kgr) 0,575
Γλώσσα Ελληνικά
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Περιορισμένο