Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΚΛΕΜΕΝΤΙ Τζάννι (Clementi Gianni)

Εικόνα της ΚΛΕΜΕΝΤΙ Τζάννι (Clementi Gianni)

O Gianni Clementi, δρα­μα­τουρ­γός με πλού­σιο και βρα­βευ­μέ­νο συγ­γρα­φι­κό έρ­γο, γεν­νή­θη­κε το 1956 στη Ρώ­μη.

Στα έρ­γα του κυ­ριαρ­χούν το κω­μι­κο­τρα­γι­κό στοι­χεί­ο, οι συ­νε­χείς α­να­τρο­πές ε­πί σκη­νής και οι α­λη­θο­φα­νείς, συ­χνά κυ­νι­κοί χα­ρα­κτή­ρες. Γρά­φει συ­νή­θως στη διά­λε­κτο της Ρώ­μης α­να­δει­κνύ­ο­ντάς τη σε σπου­δαί­ο εκ­φρα­στι­κό μέ­σο.

Έ­χει με­τα­φρα­στεί στα αγ­γλι­κά, γαλ­λι­κά, ι­σπα­νι­κά, ρω­σι­κά, ελ­λη­νι­κά. Ο­ρι­σμέ­να α­πό τα έρ­γα του: Il cap­pello di carta, La vecchia sin­ger, Alcazar, L’ebreo, Ladro di razza, I clan­destini, Le Belle Notti, Grisù Giuseppe e Maria, Ben Hur, La tattica del gatto, Nemici come prima, Ro­meo l’ultrà e Giulietta l’ir­ri­duc­i­bi­le.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Κλέφτης ράτσας

(Ladro di razza)
ΚΛΕΜΕΝΤΙ Τζάννι (Clementi Gianni)
12,72 € 11,45 €