Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΘΕΟΣ Δήμος

Εικόνα της ΘΕΟΣ Δήμος

Ο σκηνο­θέ­της Δή­μος Θέ­ος γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λί­α το 1935. Στο κι­νη­μα­το­γρα­φι­κό του έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τέσ­σε­ρις ται­νί­ες με­γά­λου μή­κους: «Κιέ­ριον», «Δια­δι­κα­σί­α», «Κα­πε­τάν Με­ϊ­τά­νος» και «Ε­λε­ά­της Ξέ­νος». Το «Κιέ­ριον», η πρώ­τη μεγά­λου μή­κους ται­νί­α, συμ­με­τείχε στο ε­πί­ση­μο πρό­γραμ­μα του Φε­στι­βάλ Βε­νε­τί­ας το 1968 και τι­μή­θη­κε με ει­δι­κή διά­κρι­ση. Προ­βλή­θη­κε σε πολ­λές ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες και α­πό το 1968 έ­ως το 1970 το γαλ­λι­κό κι­νη­ματογρα­φι­κό πε­ριο­δι­κό Cahiers du Cinemaτο πε­ριε­λάμ­βα­νε στον κα­τά­λο­γο ται­νιών που «πρέ­πει να δει κα­νείς». Ε­πί­σης, γύ­ρι­σε ι­κα­νό α­ριθ­μό ντο­κιμα­ντέρ, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και το «Ε­κα­τό ώρες του Μά­η», που α­να­φέ­ρε­ται στη δο­λο­φο­νί­α (1963) του βου­λευ­τή της Α­ρι­στε­ράς Γρ. Λα­μπρά­κη. Ση­μα­ντι­κή εί­ναι και η σει­ρά των έντε­κα ι­στο­ρι­κών και πο­λι­τι­στι­κών ντο­κι­μα­ντέρ για την ΕΡ­Τ, με τον γενι­κό τί­τλο «Ελ­λη­νι­σμός και Δύ­ση» (1991).

Ο σκη­νο­θέ­της δη­μο­σί­ευ­σε πλη­θώ­ρα άρ­θρων και κρι­τι­κών δο­κι­μί­ων σχε­τι­κά με την αι­σθη­τι­κή του φιλ­μ και της ει­κό­νας. Στις α­νε­ξάρ­τη­τες μελέ­τες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται οι «Φορ­μα­λι­σμός», «Το ιε­ρό και το αι­σθη­τι­κό» και «Ει­κό­νες». Με­γά­λο μέ­ρος των άρ­θρων του εκ­δό­θηκαν το 2015 με τον γε­νι­κό τί­τλο «Ο κι­νη­μα­το­γρά­φος ως μα­θη­τεί­α και βί­ω­μα». Ε­κτός του πα­ρό­ντος μυ­θι­στο­ρή­μα­τος, το 1994 δη­μο­σί­ευ­σε τη νου­βέ­λα Μα­νιάκ Μπέ­ης.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οχτώ και δέκα επιχειρήματα
ΘΕΟΣ Δήμος
12,72 € 11,45 €