Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ

O Δί­ων Κάσ­σιος Κοκ­κη­ια­νός γεν­νή­θη­κε στη Νί­καια της Βι­θυ­νί­ας στα μέ­σα του 2ου αιώ­να μ.Χ., πι­θα­νό­τα­τα το 155 μ.Χ. Κα­τά τη διάρ­κεια της στα­διο­δρο­μί­ας του α­νέ­λα­βε υ­ψη­λά α­ξιώ­μα­τα. Έ­γι­νε συ­γκλη­τι­κός, πραί­τω­ρας, α­νέ­λα­βε τη διοίκη­ση της Περ­γά­μου και της Σμύρ­νης, ο­ρί­στη­κε αν­θύ­πα­τος στην Α­φρι­κή και έ­πει­τα στη Δαλ­μα­τί­α και στην Ά­νω Παν­νο­νία, και έ­φτα­σε μέ­χρι το α­ξί­ω­μα του τα­κτι­κού υ­πά­του. Α­φού έ­πε­σε σε δυ­σμέ­νεια, α­πο­σύρ­θη­κε στην ι­διαί­τε­ρη πα­τρί­δα του, ό­που πι­θα­νο­λο­γεί­ται ό­τι έ­ζη­σε μέ­χρι το 235 μ.Χ.

Το μό­νο σω­ζό­με­νο έρ­γο του εί­ναι η ω­μα­ϊκστο­ρί­α, στην ο­ποί­α κα­τα­γρά­φει την ι­στο­ρί­α της Ρώ­μης α­πό την ίδρυ­σή της μέ­χρι το 229 μ.Χ. σε 80 βι­βλί­α. Α­πό αυ­τά σώ­ζο­νται σχε­δόν α­κέ­ραια τα βι­βλί­α 36-60, τα ο­ποί­α κα­λύ­πτουν την πε­ρί­ο­δο α­πό το 68 π.Χ. μέ­χρι το 47 μ.Χ. Τα υ­πό­λοι­πα σώ­ζο­νται μό­νο σε α­πο­σπά­σμα­τα και βυ­ζα­ντι­νές ε­πι­το­μές.

Ο Δί­ων μι­μεί­ται τη γλώσ­σα και το ύ­φος του Θου­κυ­δί­δη. Εί­ναι α­φο­σιω­μέ­νος στην ι­δέ­α της αυ­το­κρα­το­ρί­ας, κά­τι που ε­πη­ρε­ά­ζει κά­πως την κρί­ση του. Τα υ­ψηλά α­ξιώ­μα­τα που κα­τέ­κτη­σε του προ­σέ­φε­ραν βα­θιά γνώ­ση της ε­πο­χής του και τη διεισ­δυ­τι­κή μα­τιά σε ό,τι α­φο­ρά το ρω­μα­ϊ­κό πα­ρελ­θόν.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

ΑΠΑΝΤΑ 3

Ρωμαϊκή ιστορία 3 (Βιβλία 28-39)
ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ
19,08 € 17,17 €

ΑΠΑΝΤΑ 2

Ρωμαϊκή ιστορία 2 (Βιβλία 12-27)
ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ
19,08 € 17,17 €

ΑΠΑΝΤΑ 1

Ῥωμαϊκὴ ἱστορία 1 (Βιβλία 1-11)
ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ
19,08 € 17,17 €