Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Μαργαρίτα

Εικόνα της ΑΡΒΑΝΙΤΗ Μαργαρίτα

Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να ό­που ζει μέ­χρι σή­με­ρα. Εί­ναι πα­ντρε­μέ­νη και μη­τέ­ρα δύ­ο παι­διών. Σπού­δασε Σχέ­διο Δο­μι­κών και Το­πο­γρα­φι­κών Με­λε­τών, ζω­γρα­φι­κή με τον δια­κε­κρι­μένο ζω­γρά­φο Α­ντώ­νη Α­πέρ­γη και κι­θά­ρα μο­ντέρ­να και κλα­σι­κή στο Ε­θνι­κό Ω­δεί­ο. Ερ­γά­στη­κε στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α, α­π’ ό­που συ­ντα­ξιο­δο­τή­θη­κε, ε­νώ πα­ράλ­ληλα α­σχο­λή­θη­κε και σαν πα­ρα­γω­γός προ­γραμ­μά­των ελ­λη­νι­κής μου­σι­κής στο ραδιό­φω­νο.

Η α­γά­πη της για τη φω­το­γρα­φί­α και την Α­θή­να την ο­δή­γη­σαν για 10 συ­νε­χή χρό­νια στη φω­το­γρά­φηση των αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων και μνη­μεί­ων της πό­λης που την α­νέ­θρε­ψε.

Η γνω­ρι­μί­α της με τη ποί­η­ση σε μι­κρή η­λι­κί­α γέν­νη­σε τη μα­γεί­α και το εν­δια­φέ­ρον της έκ­φρα­σης σκέ­ψε­ων και συ­ναι­σθη­μά­των με ρί­μα και μέ­τρο, σαν ά­σκη­ση νου και τέρ­ψη της ψυ­χής, για προ­σω­πι­κή ευ­χα­ρί­στη­ση στην αρ­χή, η οποί­α με­τε­ξε­λί­χθη­κε στη συ­νέ­χεια σε κα­νά­λι ε­πι­κοι­νω­νί­ας με τους συ­ναν­θρώ­πους της.

Η πρώ­τη ποι­η­τι­κή της συλ­λο­γή «Α­νεκ­πλή­ρω­τοι Έ­ρω­τες» κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό τις Εκ­δό­σεις Ελ­λη­νι­κή Πρω­το­βου­λί­α. Η δεύ­τε­ρη, με τον τί­τλο «Του έρω­τα και της ζω­ής», κυ­κλο­φο­ρεί α­πό τις Εκ­δό­σεις Μιχ. Σι­δέ­ρη. Ποι­ή­μα­τά της πε­ριέ­χο­νται σε αν­θο­λό­γιο των Εκ­δό­σε­ων Όστρια.

Με α­φορ­μή την πε­ρι­ή­γη­ση και φω­το­γρά­φη­ση των αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων στα πα­ρά­λια της Μικράς Α­σί­ας, α­σχο­λή­θη­κε με την εκ­μά­θη­ση της τουρ­κι­κής γλώσ­σας και τη με­τά­φρα­ση τουρκικών ποι­η­μά­των.

Το μυ­θι­στό­ρη­μά της «Ξε­πέρ­να τον φό­βο, ζή­σε το θαύ­μα» κυ­κλο­φο­ρεί από τις Εκ­δό­σεις Μιχ. Σι­δέ­ρη και έ­χει τε­θεί υ­πό την αι­γί­δα της Unesco Πει­ραιώς και Nή­σων.

Εί­ναι μέ­λος της Πα­νελ­λή­νιας Έ­νω­σης Λο­γο­τε­χνών και α­σχο­λείται με βι­βλιο­κρι­τι­κές και πα­ρου­σιά­σεις βι­βλί­ων. Συ­νε­ντεύ­ξεις, κεί­με­να και ποιή­μα­τά της πε­ριέ­χο­νται σε α­νά­λο­γους ι­στό­το­πους.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Ανα-κατευθύνσεις

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Μαργαρίτα
11,13 € 10,02 €