Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΑΡΑΜΠΙ Ιμπν

Εικόνα της ΑΡΑΜΠΙ Ιμπν

O Ι­μπν Α­ρα­μπί, γνω­στός και ως Σε­ΐχ αλ-Ακ­μπάρ, υ­πήρ­ξε Ά­ρα­βας θε­ο­λό­γος, φι­λό­σο­φος, και ποι­η­τής, έ­νας α­πό τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους εκ­προ­σώ­πους του σου­φι­στι­κού μυ­στι­κι­σμού. Γεν­νή­θη­κε στη Μουρ­κί­α της Ι­σπα­νί­ας το 1165 μ.Χ. και πέ­θα­νε το 1240. Σπού­δα­σε στη Σε­βίλ­λη και τα­ξί­δε­ψε σε πολ­λές χώ­ρες της Α­να­το­λής, μα­θη­τεύοντας κοντά σε σπουδαίους δα­σκά­λους της εποχής. Έ­γρα­ψε πε­ρί τα 400 έρ­γα, εκ των ο­ποί­ων σώ­ζο­νται 150 πε­ρί­που.Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Ταξίδι προς το Θεό

ΑΡΑΜΠΙ Ιμπν
10,60 € 7,42 €