Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΑΠΑΝΤΑ 3

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΞΟΓΡΑΦΙΑ: Βώλος, Αρίστανδρος, Διοφάνης, Σωτίων, Αφρικανός
Συγγραφέας: ΠΑΡΑΔΟΞΟΓΡΑΦΟΙ
Κωδικός προϊόντος: 1437
12,72 €
10,18 €

Ση­μα­ντι­κό τμή­μα της αρ­χαί­ας πα­ρα­δο­ξο­γρα­φί­ας α­πο­τε­λεί η γε­ωρ­γι­κή πα­ρα­δο­ξο­γρα­φί­α, η ο­ποί­α α­σχο­λεί­το κυ­ρί­ως με τα πα­ρά­δο­ξα α­πό το χώ­ρο της βο­τα­νι­κής και της γε­ω­πο­νί­ας, και κατ’ ε­πέ­κτα­ση με τα πα­ρά­δο­ξα ο­λό­κλη­ρης της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής των αν­θρώ­πων της υ­παί­θρου, ό­που ε­μπλέ­κο­νταν και ζη­τή­μα­τα ζω­ο­λο­γί­ας, με­τε­ω­ρο­λο­γί­ας, γε­ω­λο­γί­ας κ.ά. Α­πό νω­ρίς, ω­στό­σο, η γε­ωρ­γι­κή πα­ρα­δο­ξο­γρα­φί­α συν­δυά­στη­κε στε­νά με το στοι­χεί­ο της τε­ρα­το­λο­γί­ας, της μα­γεί­ας και της λα­ϊ­κής δει­σι­δαι­μο­νί­ας, με α­πο­τέ­λε­σμα να δια­μορ­φω­θούν, του­λά­χι­στον α­πό ά­πο­ψη πε­ριε­χο­μέ­νου, δύ­ο δια­φο­ρε­τι­κές πα­ρα­δό­σεις της αρ­χαί­ας γε­ω­πο­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας: α) μια πε­ρισ­σό­τε­ρο «ορ­θο­λο­γι­κή», η ο­ποί­α με φυ­σι­κούς τρό­πους προ­σπα­θού­σε να δώ­σει λύ­σεις σε διά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα της καλ­λιέρ­γειας των φυτών και της γε­ωρ­γι­κής ζω­ής και β) μια μα­γι­κή-συμ­βο­λι­κή, η ο­ποί­α προ­σπα­θού­σε να ε­πι­λύ­σει τα προ­βλή­μα­τα με μα­γι­κές-συμ­βο­λι­κές με­θό­δους. Μέ­ρος της δεύ­τε­ρης α­πο­τε­λού­σε και η πα­ρά­δο­ση που στη­ρι­ζό­ταν σε λα­ϊ­κές πρα­κτι­κές και δει­σι­δαι­μο­νί­ες.

Προδιαγραφές προϊόντων
Αριθμός σειράς 1235
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-969-0
Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Γλώσσα Αρχαίο Κείμενο - Νεοελληνική μετάφραση
Σχήμα 12,5x21
Αρ. Σελίδων 295
Βάρος (Kgr) 0,335
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο
Νέο σχόλιο
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
Αριθμός σειράς 1235
ISBN (13-ψήφιος) 978-960-382-969-0
Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
Γλώσσα Αρχαίο Κείμενο - Νεοελληνική μετάφραση
Σχήμα 12,5x21
Αρ. Σελίδων 295
Βάρος (Kgr) 0,335
Βιβλιοδεσία Χαρτόδετο
Διαθεσιμότητα Διαθέσιμο