Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

Εικόνα της ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

Ο Αλέ­ξαν­δρος Α­δα­μό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το 1953. Σπού­δα­σε νο­μι­κά, σκη­νο­θε­σί­α, κλα­σι­κή κι­θά­ρα στην Α­θή­να και πο­λι­τι­κή κοι­νω­νιο­λο­γί­α στο Πα­ρί­σι.                                                              

Υ­πήρ­ξε ι­δρυ­τής και διευ­θύνων σύμ­­βου­λος (1984-1995) της «Ε­ται­ρεί­ας Φί­λων Μου­σι­κής Γιάν­νη Χρή­στου» (The Jani Christou Society) με σκο­πό τη διά­σω­ση και διά­δοση του έρ­γου του συν­θέ­τη. (Μέ­λη: Κ. Κουν, Μ. Χα­τζι­δά­κις, Γ. Τσα­ρούχης, Δ. Χορ­ν, K. Friar, Ι. Κα­μπα­νέλ­λης, Γ. Λε­ω­τσά­κος, Θ. Μι­κρού­τσι­κος, Μ. Κα­κο­γιάν­νης, Γ. Μαυ­ρο­ΐ­δης, Α. Ξύ­δης, Π. Ζάν­νας, Μ. Κα­κρι­δή, Ντ. Τσά­τσου, Δ. Πιε­ρί­δης, Τ. Πα­πα­στράτος, Απ. Δο­ξιά­δης, Θ. Α­ντω­νί­ου, Chloι Obolensky κ.ά.)

Ερ­γά­στη­κε στο Μουσεί­ο Ελ­λη­νι­κών Λα­ϊ­κών Μου­σι­κών Ορ­γά­νων α­πό το 1991 μέ­χρι το 2009, ως γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας και ως πρό­ε­δρος του Σω­μα­τεί­ου των Φί­λων του Μου­σεί­ου.

Διε­τέ­λε­σε γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Ε­θνι­κού Θε­ά­τρου (1992-1994).

Συ­νερ­γά­στη­κε με την Ε.Ρ.Τ., το Γ΄ πρό­γραμ­μα του ρα­διο­φώ­νου, το Θέ­α­τρο Τέ­χνης, το Κ.Θ.Β.Ε, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βό­λου και Β. Αι­γαί­ου, το Πελο­πον­νη­σια­κό Λα­ο­γρα­φι­κό Ί­δρυ­μα, το Χο­ρο­θέ­α­τρο «Ρο­ές», το Φε­στι­βάλ Α­θη­νών, τo Υ­πουρ­γείo Πο­λι­τι­σμού, το Μέ­γα­ρο Μου­σι­κής, το Ε.ΚΕ.ΒΙ, κα­θώς και Künstlerhaus Bethanien Berlin, War­saw International Festival ’91, Nord­deutscher Rundfunk Hamburg ’93, India National Academy of Let­ters, Indira Gandhi National Center for the Arts N. Delhi, Frankfurt Inter­national Book Fair 2001, Istanbul Inter­­national Book Fair 2004, και τέ­λος το Boğaziçi University Istanbul, ό­που και δί­δα­ξε ως ε­πισκέ­πτης κα­θη­γη­τής στο Τμή­­­μα Δυ­τι­κών Γλωσ­σών και Λο­γο­τε­χνιών (2005-2007).

Έρ­γα του έ­χουν με­τα­φρα­στεί στα Αγ­γλι­κά, Γαλ­λι­κά, Γερ­μα­νι­κά, Τουρ­κι­κά. Η συλ­λο­γή δι­η­γη­μά­των του Δώ­δε­κα και έ­να ψέ­μα­τα (1η έκ­δο­ση «Ί­κα­ρος», 2η έκ­δο­ση «Ά­γρα») έ­χει πα­ρου­σια­στεί στην Sahytia Akademi, N. Delhi, την Ε­θνι­κή Ακα­δη­μί­α Γραμ­μά­των της Ιν­δί­ας. Το θε­α­τρι­κό του έρ­γο Ο Σι­μι­γδαλέ­νιος (12η έκ­δο­ση «Ε­στί­α») έ­χει πα­ρου­σια­στεί στο Κρα­τι­κό Θέ­α­τρο (Şehir Tiyatro) της Τουρ­κί­ας.

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση Ανά σελίδα

Ίναχος

Ο γιος του Ωκεανού
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
6,36 € 4,45 €